به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

2021

 

 

پیام انجمن 

روز جهانی حقوق بشر و تراژيدى ان در افغانستان

 

اعلامیه اسلامی حقوق بشر

ارسالی ف، هیرمند

اعلامیه اسلامی حقوق بشر

 

فراخوان

بخاطر افشای فسادسالاران و استرداد پول بیت المال افغانستان 

جناب محمد ولی

حقوق بشر

منظومه ای از حقوقدان جناب فتاح سکندری

حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi