صفحه اختصاصی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

نوت: برای خواندن لطفأ بالای عنوان کلیک کنید

اعلامیه انجمن

محترم عید محمد عزیز پور حقوقدان با تجربه

حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوقی بشر

حقوقدان با تجربه و سابقه دار محترمه بلقیس تابش

اعلاميهٔ جهانی حقوق بشر برای آزادی ، عدالت و صلح !

ازمحترم محمد ولی حقوقدان سابقه دار

حقوق بشر ابزار تجاوز ومداخله بدست امریکا

محترم حریف حقوقدان با تجربه و سابقه دار کشور

حقوق بشر وجنگهای امپریالستی  !؟....

حقوقدان با تجربه و سابقه دار محترم پاڅون

اعلاميه جهاني حقوق بشر ، موارد تخلفات

 و بازتاب آن در قانون اساسی كشور

حقوقدان سابقه دار و عضو انجمن محترم محمد آصف الم

دهم دسامبر روز بین المللی حقوق بشر

محترم نجی الله قاسمی حقوقدان با تجربه

فلسفه وجودي حقوق بشر

حقوقدان با تجربه و سابقه دار کشور عبدالاحمد فیض

نقض شبه کامل پیمان روم وگسترش تضیع حقوق بشر!

حقوقدان با تجربه و سابقه دار کشور  اسدالله زمری

ښځه

حقوقدان و دپلومات سابقه دار محترم محمد ابراهیم بره کی

و لقد کرمنا بنی آدم

حقوقدان سابقه دار محترم دستگیر صادقی

حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان

حقوقدان با تجربه عبدالبصیر دهزاد

حقوق بشر و مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستان

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi