انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بتاریخ ۱۱ می ۲۰۰۹ به اشتراک هفت عضو شورای رهبری و رئیس کمیسیون نظارت تحت ریاست پروفیسور دوکتور غلام سخی مصئون رئیس انجمن تشکیل جلسه نموده به ارتباط اساسنامه  انجمن، ایجاد دیپارتمنتها، تهیهء سمبول، تعیین حق العضویت، ایجاد سایت انترنتی زیر نام انجمن حقوقدانان افغاناروپا،

 پلان کار آینده شورای رهبری و سایر موضوعات جر و بحث نموده و تصامیم ذیل را اتخاذ نمود:ساسنامهء  انجمن

 که پرنسیپاً در جلسهء مجمع عمومی مورخ ۲۸ فبروری ۲۰۰۹ در شهر هامبورگ تصویب شده بود، جهت تصحیح

 و تکمیل اساسنامه کمیته پنج نفری موظف گردید تا بعد از تصحیح و تکمیل، به شورای رهبری جهت تائید بسپارد.

شورای رهبری بعد از جر و بحث، اساسنامه را به اتفاق آرای حاضر در جلسه تائید نمود. و به کمیته

 اجرائیه وظیفه سپرد تا در قسمت ترجمه اساسنامه به لسانهای مختلف اروپائی، ثبت و راجستر آن

 اقدام نماید. ـ به اساس فقره دوم ماده ۲۳ اساسنامه عضویت محترمه وحیده وحدت در شورای

رهبری و عضویت محترم عبدالفهیم قیومی در کمیسیون نظارت نسبت عدم حضور جلسات

 و ابراز عدم همکاری شان در انجمن بشکل تحریری، الی جلسهمجمع عمومی به حالت تعلیق

قرار داده شد. و محترم غلام سخی صمیم را به حیث عضو شورای رهبری، و محترم کاوه

کاویان به نماینده گی از حقوقدانان جوان که در مجمع عمومی نیز مطرح شده

بود به حیثعضو مشورتی شورای رهبری تعیین گردیدند. ـ جهت پیشبرد فعلی

امور انجمن دیپارتمنتهای ( روابط بین المللی)، (تشکیلات)

 (نشرات مطالعه( و پژوهش)، (فقهی)، (ارائه مشوره های

 حقوقی در بخشهای مختلف به شمول پناهنده گی

 و انتیگریشن و (فامیلی) در نظر گرفته شد.

  بخاطر پیشبرد امور دیپارتمنتها محترمان

 عبدالهادی ابوی، صمیم، محمد اکبر،

محمد رسول،شیرین افضل ،سادات،

 دهـزاد، واثق و گل احمد مؤظف

 شدند تا با هم کاری سایر

 حقوقدانان محترم بر تکمیل

 و غنای امور هر دیپارتمنت

به اساس رشتهء تخصص و

تجربه ایشان

اقدام نمایند.