دوستان گران قدر ، حقوقدانان ارجمند

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا آرزومند آن است تا بخش مطالب تصویری

و صوتی این سایت را فعال سازد. بنأ از عموم علاقه مندان صمیمانه خواهشمند است

تا مطالب مسلکی حقوقی به شکل صوتی و تصویری شان را

جهت نشر فرستاده منت گذارند

 

 

 

مصاحبه جناب میر عبدالواحد سادات

رئیس انجمن با تلویزیون یک کابل

در رابطه با قرارداد دوحه

 

مصاحبه جناب بصیر دهزاد

سکرتر مسئول انجمن با تلویزیون یک کابل

 

 

مباحثی پیرامون هفتادومین سال تأسیس سازمان م.م

 

 

امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi