دوستان گران قدر ، حقوقدانان ارجمند

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا آرزومند آن است تا بخش مطالب تصویری

و صوتی این سایت را فعال سازد. بنأ از عموم علاقه مندان صمیمانه خواهشمند است

تا مطالب مسلکی حقوقی به شکل صوتی و تصویری شان را

جهت نشر فرستاده منت گذارند

 

 

مباحثی پیرامون هفتادومین سال تأسیس سازمان م.م

 

 

امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi