مؤیدان

فراخوان بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان

برای مطالعه فرا خوان اینجا کلیک کنید!

                                 

نهاد های اجتماعی

شخصیت های مستقل

   

شورای افغانهای مقیم دنمارک

محترمه ناهید صدیق علومی

   

     

 

                                        

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi