صفحه اختصاصی به مناسبت روز جهانی

حقوق بشر

2017

 

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

حقوق بشر و مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستان
د بیان آزادی - حق او مسئولیت

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi