نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 
 

 

فقید پوهاند دکتور غلام سخی مصوون مؤسس و اولین رئیس افتخاری انجمن

 

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

 

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:

van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

مذاهب فقهی و شیوه‌های اجتهادی‌شان

جناب  محق

پژوهشگر علوم اسلامی

 

تقسیم قدرت وربط ان با حاکمیت

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

ديورند فكتوری بی ثباتی وتباهی افغانستان،

 راه حل چيست؟

عبدالاحمد فیض

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت بیستم 

*** 

عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی:  منظور وهدف دراین پژوهش صرف ریشه یابی درچگونگی ایجاد وتأمین عدالت بوده وهیچگونه نیت ومرام منفی به هیچ شخص وآدرسی وجود ندارد ولی کاوش های لازم دراین راستا برای اکمال این مأمول تماس درهر ساحه وآدرس بدون ذکر نام با ذکر صفات مثبت ومنفی مجاز دیده می شود. 

سخی صمیم

 

پیام تسلیت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

وفات المناک مرحوم قیومی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

د وضعی قوانینو د تفسير څرنګوالي

 

 

دکتور محمد ظریف علم ستانکزی

 

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۲ م.

جمعه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱م.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است