نامه سرگشاده انجمن به ملل متحد 

--------------------------

 

 

پیام انجمن بمناسبت وفات مرحوم راسخ

 

 

--------------------------

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان به کنفرانس جرگه افغانان مقیم هامبورگ

 

--------------------------

 

 

نوروز باستان و سال نو را گرامی میداریم

 

--------------------------

كرامت انساني ، مقام والاي زن و هشتم مارچ مارچ را گرامی میداریم

--------------------------

 

شرکای جرمی  پاكستان - پیام انجمن

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi