در رثاى پير خردمند ، استاد فرزانه و خرد گستر زنده یاد پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون

 موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو 2020 عیسوی

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi