به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

                                      

 

   

تورنجنرال محمد آصف الم

عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش یکم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش دوم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش سوم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش چهارم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش پنجم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش ششم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش هفتم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش هشتم

----------------------------------

وضع قضا ومحاکم در افغانستان 

بخش نهم

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

عدم صلاحیت دیوان جزائی بین المللی درتعقیب نظامیان وماموران (سیا)

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

حل اختلا فات قومی مستلزم ایجاد دولت توانمند وساختارهای ملی است

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

چشم پوشی ازگسترش هستوی اسلام آباد ، جفای بزرگ دربرابرامنیت منطقوی وجهانی

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج

آشنا شوید

بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

قسمت چهارم

مَهریا مهریه

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

ادعای مُستند برجعلیت قانون اساسی چرا بی پاسخ مانده است؟

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

وفول هنجارهای جهانی درپیگیری وتعقیب جنایتکاران جنگی

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

تداوم منازعه دایمی درتقسیم قدرت درعدم تعریف حقوقی ساختارقدرت نهفته است

----------------------------------

محمد نعیم سلیمی

--------------------

سازمان ملل متحد- وسیله ای بدست ابر قدرت ها

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج

آشنا شوید

بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

قسمت سوم

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

تئوری بیطرفی دایمی افغانستان یا تداعی باورهای کاذب نسبت به آینده کشور

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

اقوام ساکن درآن سوی دیورند درکنارافغانستان نخواهند ایستا د

----------------------------------

محمد الله وطندوست 

نادیده گرفتن حقوق اتباع اهل هنود وسیک ومخالفت به عقاید و مناسک دینی شان

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج

آشنا شوید

بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

قسمت دوم

----------------------------------

   

-----------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------

شورای امنیت وموضع دوگانه درقبال عاملان وحامیان تروریزم

----------------------------------

ف . هیرمند

---------------------

دولت ایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغان

----------------------------------

دوکتور محمد اکبر یوسفی  

---------------------

در جست وجوی حقیقت!

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج

آشنا شوید

بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

--------------------

مشارکت رهبران سنتی اقوام درقدرت راهگشای حل مسأله ملی نخواهد بود

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

--------------------

شکایت احتمالی کابل درشورای امنیت درانحصاردیپلوماسی اسلام آباد

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

نقض مضاعف قا نون اسا سی با تداوم سا ختارکنونی قدرت درکا بل

----------------------------------

سخی صمیم

  --------------------

کلمهٔ «میتواند» باکاربُرد قانونی٬ مجرم را به چوبهٔ دارمیبرد وبسا که از إعدام نجات می دهد

==============================

احکام ومُصطلحات قانونی درظاهرساده،امّا دقت کامل میخواهد

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا   

--------------------

کابل دراسارت تعهدات کاذب اسلام آباد

----------------------------------

سخی صمیم

  --------------------

شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان

( بخش چهارم و اخیر)

آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق (و درس عبرتی برپیروان احکام اسلام).

----------------------------------

سخی صمیم

  --------------------

شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان

( بخش سوم)

آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق (و درس عبرتی برپیروان احکام اسلام).

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان

( بخش دوم)

آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق (و درس عبرتی برپیروان احکام اسلام).

----------------------------------

عبدالاحمد فیض      

عضو هیئت رهبری و عضو

هیئت تحریر ا.ح.ا.ا   

--------------------

اعتراف اسلام آباد به تجاوزوسکوت ننگین کا بل

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

عدالت قضائی و ندای فرخنده اِعدلوا هُو اَقربُ لِلتقوی

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان:

آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق (و درس عبرتی برپیروان احکام اسلام).

----------------------------------

عبدا لاحمد فیض          

عضو هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

مبنای حقوقی اعزام احتمالی نیروی زمینی ریاض وانقره درقلمروسوریه

----------------------------------

عبدا لاحمد فیض          

عضو هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

تأمل وپاسخ حقوقی بریک نقد غیرحقوقی

--------------------

ع . بصیر  دهزاد

--------------------

----------------------------------

احتمالات و چالش ها درفراراه مذاکرات صلح با طالبان

----------------------------------

عبدا لاحمد فیض          

عضو هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

--------------------

افغا نستا ن با خروج نظامیان خارجی نیرومند ترمیشود

----------------------------------

عبدا لاحمد فیض          

عضو هیئت تحریر ا.ح.ا.ا

----------------------------- 

تبعیض وزورگوئی حاکم درنظام حقوقی کنترول تسلیحا ت هستوی

----------------------------------

سخی صمیم

--------------------

   مرتکبین جرم وجنایت در قیدِ این شرایط مسئولیت جزائی ندارند

----------------------------------

عبدالواسع غفاری   

قانون وقانونیت دردوره طالبان

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi