به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

                                      

 

 

 

 

 

 

 

عبدالاحمد فیض

طرح امریکایی ریفورم درسازمان ملل ، اصلاح یا تضعیف ؟

 

محمد یونس فرمان

وحدت ملی کلید موفقیت ماست 

 

محب الله محب حقوق دان مقيم كابل

آگاهی حقوقی

 

عبدالاحمد فیض

تلاش اسلام آباد درمشروعیت بخشیدن جنگ افغانستان

 

عبدالاحمد فیض

قرارداد تسلیحاتی واشنگتن- ریاض ناقض معیارهای جهانی

 

عبدالاحمد فیض

جوانب حقوقی اصل مسوولیت برای حفاظت

(Responsibility to protect)

 

عبدالاحمد فیض

جهات حقوقی توسل به زوردرمناسبات بین المللی

 

سخی صمیم

پناهجویان سیه روزداد خواهی می کنند-غِرِیودرغُربت با اِلتماس عدالت

 

عبدالاحمد فیض  

معضل تاریخی دیورند مستلزم راه حل حقوقی است

 

ح. حریف       

 

شرعیت  و سنت های خرافی سد های بزرگ علیه آزادی و برابری زنان

بخاطر بزرگداشت از هشتم مارچ ، جشن همبستگی زنان!

------------

عبدالاحمد فیض  

اداره ترامپ وآمادگی استراتیژیک برای جنگ

------------

------------

------------

دکتور طلا پامیر

 

د قانون واکمني تیوری او پراتیک

لومړی برخه

------------

دکتور طلا پامیر

د قانون واکمني تیوری او پراتیک

دویمه  برخه

                                        

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi