به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

                                      

 

 

 

 

 

 

 

سخی صمیم

قانون اساسی وحقوق شهروندی

***

 اصالت و قدامت حقوق برقانون

***

حقوق منشأ ایجاد ومظهر قانون است

 

سخی صمیم

تحقق دولت قانونمند در موجودیت (عدالت اجتماعی و عدالت قضائی)ت

 

ع. بصیر دهزاد

فرهنگ تفکر  سنتی و بازتاب آن  بالای نقش اجتماعی زنان

 

عبدالاحمد فیض

زورگوئی غیرمتعارف درمجمع عمومی ، قدرت یا تضعیف موقف جهانی؟

 

عبدالاحمد فیض

ازبکارگیری آشوبگران تا ادعای مغرضانه برمنابع آبی افغانستان!

 

سخی صمیم

معیارِسنجشِ مسئولیت

درقانون مدنی و جزاء

تفاوت بین مسئولیت جزائی و مدنی

 

سخی صمیم

 قوانین مدنی وجزاء

ایجاد گرتحول مثبت و سیستمآتیک در اجرائات قضائی و اداری  قوهٔ قضاء شناخته میشود

 

سخی صمیم

عدالت قضائی

در گِرواستقلال قضاست:

 

ع. بصیر دهزاد

تحلیلی بر سیاست جدید آمریکا  و موقف شرارت   پیشگی دولت پاکستان

                                        

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi