به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

                                      

 

 

 

 

 

حبیب زلمی

مختصری بر فلسفه' حقوق

فلسفه حقوق- معانی حقوق

 

حبیب زلمی

مختصری بر فلسفه' حقوق

 

 

نعیم سلیمی 

از استبداد عریان تا حکمروایی پنهان

سرگذشت  پرده اسرار قانون

 

لیلا ابراهیم

تاریخچه مختصری از هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان‌‌ 

 

 

بصیر دهزاد

نقش وجایگاه اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی افغانستان

یک بررسی حقوقی، اجتماعی و سایکولوژیک

 

 

عفیفه آزادزوی  معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پاسدارى  از ارزشهاى والاى  انسانى  و دموكراتيك  قانون اساسى

فشرده ای بیانیه ای محترمه عفیفه آزادزوی

معاون رئیس ا.ح.ا.ا

 

 

                                        

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi