به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

         بصیر دهزاد            

باز هم مرتبط به قانون حمایت حقوق اطفال

موضوع مورد بحث پارلمان افغانستان

 

         سخی صمیم            

هدایتی از کُد مدنی افغانستان

 (دفع  مفاسد بر جلب منافع مُقدم می باشد.)

 

 

         سخی صمیم            

بمناست روز بین المللی خشونت علیه زن.

ستیزبرکرامت زن وتداوم بِلا انقطاع مظالم

 

 

 

سخی صمیم

اقدام به تصاحب حق قبل ازموعد معین نکنید، که ازان محروم میشوید

 

 

 

 

سخی صمیم

ضرر توسط عمل بالمثل، ازبین برده نمی شود

از هدایات کُد مدنی یا نظام حقوقی افغانستان

 

 

پوهندوی عبد السمیع روشنگر

در لابلای اندیشه های سیاسی-فلسفی ماکیاولی

 

 

 

سخی صمیم

حالتِ اضطرار، موجب ابطالِ حقِ غیر نمیگردد

ازهدایات کُدمدنی یا (نظام حقوقی کشور) 

 

بصیر دهزاد

پارلمان افغانستان بستر مصئون فساد ، نقض قوانین و نظم عامه

 

سخی صمیم

اُلگوی شایسته ازرعایت احکام قانون

 صدراعظم و وزیر اقتصاد هلند؛ عمل جالبی ازرعایت اوامرقانون بجا آوردند  

 

سخی صمیم

اقدام به تصاحب حق قبل ازموعد معین نکنید، که ازان محروم میشوید

 

سخی صمیم

«تبعیض» و امتیاز از دیدگاه قانون اساسی افغانستان

و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

 

 

 

سخی صمیم

اثبات زمان ازدیدگاه کُد مدنی افغانستان

 

قاسم آسمایی

تأمین تساوی کامل حقوق برای هندوهای هموطن

(نمونه برجسته از تلاش دولت امانی برای ایجاد و تحکیم وحدت ملی)

 

 

عفیفه آزادزوی

 یکصدمین ساللگشت استرداد استقلال افغانستان

 

بصیر دهزاد

مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها

(به پیشواز و تجلیل از یکصد سالگی استقلال افغانستان)

 

 

 

نعیم سلیمی

کابل / افغانستان

برخورد  دوگانه و  متناقض جامعه جهانی در مورد تعزیرات  

قسمت دوم

 

 

نعیم سلیمی

کابل / افغانستان

برخورد  دوگانه و  متناقض جامعه جهانی در مورد تعزیرات  

قسمت اول

سخی صمیم

فرمان خداج

من عمِل صالحاً فلنفسه و من اَساء فعلیها

سور‌ة الجاثیه آیه (۱۴ و ۱۵)

سود و زیان اعمال خیر و شر به عامل آن بر میگردد

 

حبیب زلمی

مختصری بر فلسفه' حقوق

فلسفه حقوق- معانی حقوق

 

حبیب زلمی

مختصری بر فلسفه' حقوق

 

 

نعیم سلیمی 

از استبداد عریان تا حکمروایی پنهان

سرگذشت  پرده اسرار قانون

 

لیلا ابراهیم

تاریخچه مختصری از هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان‌‌ 

 

 

بصیر دهزاد

نقش وجایگاه اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی افغانستان

یک بررسی حقوقی، اجتماعی و سایکولوژیک

 

 

عفیفه آزادزوی  معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پاسدارى  از ارزشهاى والاى  انسانى  و دموكراتيك  قانون اساسى

فشرده ای بیانیه ای محترمه عفیفه آزادزوی

معاون رئیس ا.ح.ا.ا

 

 

                                        

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi