به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

هیئت تحریر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین بین المللی دراسارت زور!

 

عبدالاحمد فیض

 

 

جواز قانونی و استفاده از حق

(جواز قانونی ضمان را نفی می کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی باشد.)

سخی صمیم

 

 

                   

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi