به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

هیئت تحریر

 

 

 

 

فواید جانبی کرونا

قسمت چهارم

سخی صمیم

 

سیر تحقق قانون وقانونیت طی سده اخیر

بخش یکم

مقدمه و پیشگفتار

 عبدالواسع غفاری

 

مذاکرات صلح قطر-

 

 میدان  تبارز اراده  واقعی  برای صلح و یا

  تسلیم به  اهداف بیگانه گان

 

 بصیر دهزاد

 

اصل عدالت درگروزور!

عبدالاحمد فیض

 

فواید جانبی کرونا

قسمت سوم

سخی صمیم

 

فواید جانبی کرونا

قسمت دوم

سخی صمیم

 

فواید جانبی کرونا

قسمت اول

سخی صمیم

 

در کاربرد القاب علمی ، اکادمیک و تحصیلی باید دقیق بود

سیامک بهاری

 

در کاربرد القاب علمی ، اکادمیک و تحصیلی باید دقیق بود

 بصیر دهزاد

 

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

سخی صمیم

 

مبانی شرعی واسباب اثبات حکم مجازات سنگسار

عبدالاحمد فیض

 

شاخصه های ازحقوق اساسی مردم ودفاع ازآن

سخی صمیم

 

در گیرودار منافع آمریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش بس و دفاع از حق حیات؟

 

 بصیر دهزاد

 

حق حیات ومسوولیت دولت!

عبدالاحمد فیض

 

تفاوت قاعده تناسب جرایم ومجازات وتساوی مجازات!

عبدالاحمد فیض

 

د افغانستان حالاتو ته ځغلنده کتنه

نور محمد غفوری

 

ماهیت حقوقی وعواقب جرایم سایبری

عبدالاحمد فیض

 

 

آیا قاعده مرورزمان مشمول جنایت جنگی

وضد بشری میگردد؟

 

عبدالاحمد فیض

 

فرمان خداج

 

رعایت فرمان خداج شما را ازهلاکت دربرابر ویروس کرونا نجات می دهد

سخی صمیم

 

ماهیت وچگونگی حقوقی جرم سرقت ادبی!

عبدالاحمد فیض

 

آمادگی برای یک رویاروئی نظامی میان چین وامریکا!

آیا جنگ محتمل خواهد بود؟

عبدالاحمد فیض

 

من متهم مى سازم !

من جرم را تعريف و مجرم را معرفى مينمايم !

 

میر عبدالواحد سادات

 

 

چگونگی حقوقی تقسیم ارث میان وارثان!

عبدالاحمد فیض

 

موانع حقوقی عقد ازدواج

عبدالاحمد فیض

 

مشروعیت حقوقی ازدواج

عبدالاحمد فیض

 

بحران ویروس کرونا،  از تجارب و آموزه ها  امروز

 تا پیشگیری های فردا ها

 بصیر دهزاد

 

 جرایم سازمان یافته وویژه گیهای حقوق آن

عبدالاحمد فیض

 

جرم چیست وعناصرتشکیل دهنده آن کدام است؟

عبدالاحمد فیض

 

جهات حقوقی و کیفری  ویروس کرونا

سخی صمیم

 

معانی، تفاوتها وکرکترحقوقی میثاق یاکانوانسیون،           پیمان ،موافقتنامه وقرادادهای بین المللی

عبدالاحمد فیض

 

تأثیرات تحریم وقطع همکاری مالی بر

وضعیت حقوق بشری!

عبدالاحمد فیض

 

مبانی حقوقی وشرعی مجازات ارتداد!

عبدالاحمد فیض

 

بحران سیاسی کنونی افغانستان و ضرورت                طرح اندیشه ملی

 

 بصیر دهزاد

 

 رابطهٔ حقوقی بین افغانستان و سایرممالک جهان

از دیدگاه کُدمدنی

سخی صمیم

 

جرایم علیه تمامیت معنوی!

عبدالاحمد فیض

 

شناخت رزمندگان مسلح ازمنظرحقوقی!

عبدالاحمد فیض

 

مبا نی حقوقی عدم مشروعیت جرایم جنگی و

 

تاریخچه ای مختصرآن

عبدالاحمد فیض

 

تشخیص رابطهٔ حقوقی بین افغانستان وسایر ممالک

***

(درموارد تشخیص رابطهٔ حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین درآن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد.)

سخی صمیم

 

تجاوز از حق

 

هدایتی از کُد مدنی افغانستان

سخی صمیم

 

 

به مناسبت روز بین المللی زبان مادری

 

 بصیر دهزاد

 

 

 

 

 

 

قوانین بین المللی دراسارت زور!

 

عبدالاحمد فیض

 

 

جواز قانونی و استفاده از حق

(جواز قانونی ضمان را نفی می کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی باشد.)

سخی صمیم

 

 

                   

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi