نویسنده

مطلب

پژوهشگر

حبیب زلمی

عضو شورای رهبری انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

 

مختو مقلی فراغی شاعر ، پاسدارحق و حقوق و ادیب نام دار شرق

(۱۷۲۴-۱۸۰۷ میلادی)