عضویت در انجمن

 

  My Example


از عموم حقوق دانان محترم که علاقمند به عضویت در انجمن باشند صمیمانه خواهش به عمل می آوریم تا قبل از همه اساسنامۀ انجمن را مطالعه فرموده فورمۀ ذیل تقاضای عضویت را خانه پری و به آدرس متذکره ارسال دارند.

از پذیرش عضویت پس از مراحل معین عندالموقع به اطلاع شان رسانیده خواهد شد.
 

 

1- اساسنامه انجمن

داونلود به قطع

 doc. 

داونلود به قطع

PDF

 

2- تقاضانامۀ عضویت

داونلود به قطع

 doc. 

داونلود به قطع

PDF

 

 

Membership in the Global Jurist Association of Afghanistan

We sincerely request all esteemed lawyers who are interested in joining the association to first of all read the association's statutes, fill out the membership application form below and send it to the mentioned address.

 

 

1-Statutes

2-Application form