پیامهای واصله در رابطه با نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیام مؤسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان

 

پیام تبریکیه پوهنوال محبوبه حقوقمل استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی و عضو کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

پیام هیئت رهبری مرکز کاری و جامعه

پیام شادباش اتحادیه انجمن های افغانها در هالند

پیام ساغر یونسی  - هامبورگ

پیام اتحادیه اسلامی مهاجرین افغان - هانوور

بخش اول

بخش دوم

 پیام

پوهندوی عبدالقادر "عدالتخواه"

استاد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

پیام

دکتور محمد طاهر هاشمی

استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل

پیام

احمد مرید به نماینده گی ازیک تعداد 

 حقوقدانان کشور فرانسه

پیام حقوقدانان افغان مقیم کشور دنمارک

 

دعوت نامه

 

اشتراک در نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

      Vereniging Afghaanse Juristen in Europa       

 

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا که در 28 فبروری 2009  به ابتکار   تعداد از شما هم مسلکان عزیر در شهر هامبورگ  کشور آلمان اساس گذاشته شد، سر انجام بتاریخ 25 جون 2011  رسماٌ در مراجع حقوقی کشور هالند ثبت و راجستر گردید و بحیث یک شخصیت حقوقی مستقل و رسمی در خدمت شما هم مسلکان و هموطنان عزیز قرار دارد. انجمن بخاطر ارائه خدمات ومشورت های حقوقی به شکل رضاکارانه و همچنان ارائه  دانش مسلکی - حقوقی و بکارگیری سائر امکانات در پروسه بازسازی  یک سیستم حقوقی مدرن در کشور عزیز ما افغانستان،  ایجاد گردیده است.

انجمن میخواهد دانش و تجربه حقوقی خویش را  بصورت داوطلبانه و بدون در نظرداشت تعلقات مختلفه و با بیطرفی و استقلالیت به تمام افغانان در کشور های اروپائی ارائه  نموده و در حدود امکانات ، با در نظرداشت  قوانین جاری در کشور های اروپائی در خدمت شان قرار گیرد.

انجمن  بروز شنبه 3 مارچ 2012 در همکاری با سازمان های  رضاکار و اجتماعی هالندی جلسه وسیع خویش را در کشور هالند برگزار مینماید. در این جلسه هیات رهبری انجمن شما را در روشنی اهداف و وظایف که بر بنیاد آنها ایجاد گردیده است، قرار  خواهد داد. شما هم مسلکان و دعوت شونده گان از ساعت 12:00 بعد از ظهر با تشریف آوری تان بر غنای کار جلسه بیافزائید.

شما در این جلسه زمینه آشنائی و تبادل نظر را با هیاٌت رهبری و هم مسلکان  خواهید داشت.

هیاٌت رهبری انجمن  در روز و وقت معینه در شهر هلموند هالند از تشریف آوری شما استقبال مینماید.

آدرس و پروگرام جلسه را لطفاٌ در ضمیمه ارسالی مطالعه فرمائید. 

هیاٌت رهبری  از شما دوستانه تقاضاٌ مینماید تا از تشریف آوری  و یا عدم حضور تان در جلسه از طریق آدرس های الکترونیک زیر اطلاع داده تا انجمن زمینه ها و امکانات لازم خویش را در نظر گرفته امورات را بهترو مطابق دلخواه شما  بتواند  تنظیم نماید.

Abdul Wase Ghafari  a.wasegafari@web.de

Basir Dehzad  b_dehzad@hotmail.com

M.A.Wahed Sadat  mir-sadat@hotmail.com

 

پروگرام روز:

 

13:00-13:07:  حرف خوش آمدید

13:07-13:50: در این قسمت سه تن از اعضای رهبری انجمن صحبت های توضیحی در مورد اهداف و وظایف انجمن و زمینه های عملی ارائه خدمات رضاکارانه در عرصه های مختله حقوق به افغانان هموطن ما در کشور های مختلفه اروپائی ، سهم گیری در ادامه اعمار مجدد افغانستان در عرصه یک سیستم حقوقی مدرن  در چوکات همکاری و انکشاف با همکاری نهاد های مماثل در اروپا.

13:50-15:15 : صحبت های دعوت شونده گان  نهاد های افغانی و هالندی در مورد نقش شان در ایجاد همکاری و معاونت در پیشبرد اهداف انجمن.

15:15-15:30: تفریح

15:30-16:10: صحبت و توضیحات نماینده موسسه هالندی پیرامون تاٌمین حقوق مساوی و مبارزه بر ضد تبعیض (دیسکریمینیشن). در این بخش زمینه طرح سوالات  در مورد اهداف این نهاد و ارائه جوابات هم ممکن خواهد بود.

16:10-16:50: صحبت های مهمانان از نهاد های افغانی ، خوانش پیامها ی رسیده . در اخیر این بخش طرح سوالات و جروبحث روی اهداف انجمن و پیشنهادات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است.

16:50-17:00: جمعبندی بخش اول با چند کلمه اختتامیه.

17:00-18:00: تفریح و نان شام. در این بخش همچنان زمینه آشنائی و تماس با هیاٌت رهبری و اعضای انجمن در فضای غیر رسمی  مساعد خواهد بود.

 

 بخش شام

18:00-19:30: ادامه جلسه. در این بخش تبادل نظر و تصویب بعضی اسناد، توذیع فورم های عضویت و سائر موضوعات مربوط به انجمن مورد بحث قرار میگیرد.

19:30-23:30 : برنامه غیر رسمی (احتمالاٌ) با موزیک لایف افغانی.

 

تیلفون های تماس: آلمان: 004917645185248، هالند: -0031619480048، دنمارک: 004527294949

 

 

Datum: zaterdag 3 maart 2012

12:00 23:30 uur

/آدرس:Locatie

Wijkhuis Brede School De Fonkel

Prins Karelstraat 131  5701 VL Helmond (NL)

 

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank No:000000000 te Helmond.Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45) 27294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.

   

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، پل ارتباط و خدمتگذاری رضاکارانه