پیام های عنوانی جلسه

 

----------------------------------------------------

 

پیام شبکه مدنی و حقوق بشر افغانستان

 

----------------------------------------------------

عضویت انجمن در شبکه مدنی و حقوف بشر افغانستان

----------------------------------------------------

اطلاعیه

در مورد تدویر دومین کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

----------------------------------------------------

آدرس  محل تدویر

 

 دومین جلسه مجمع عمومی انجمن مؤرخ 25
اکتوبر 2014 در شهر هامبورگ جرمنی

 

----------------------------------------------------

معلومات در مورد تدویر دومین کنفرانس انجمن

 

----------------------------------------------------

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi