انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا بتاریخ ۱۱ می ۲۰۰۹ به اشتراک هفت عضو شورای رهبری و رئیس کمیسیون نظارت تحت ریاست پروفیسور دوکتور غلام سخی مصئون رئیس انجمن تشکیل جلسه نموده به ارتباط اساسنامه انجمن، ایجاد دیپارتمنتها، تهیهء سمبول، تعیین حق العضویت، ایجاد سایت انترنتی و نام آن، پلان کار آینده شورای رهبری و سایر موضوعات جر و بحث نموده و تصامیم ذیل را اتخاذ نمود: ـ اساسنامهء انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا که پرنسیپاً در جلسهء مجمع عمومی مورخ ۲۸ فبروری ۲۰۰۹ در شهر هامبورگ تصویب شده بود، جهت تصحیح و تکمیل اساسنامه کمیته پنج نفری موظف گردید تا بعد از تصحیح و تکمیل، به شورای رهبری جهت تائید بسپارد. شورای رهبری بعد از جر و بحث، اساسنامه را به اتفاق آرای حاضر در جلسه تائید نمود. و به کمیته اجرائیه وظیفه سپرد تا در قسمت ترجمه اساسنامه به لسانهای مختلف اروپائی، ثبت و راجستر آن اقدام نماید. ـ به اساس فقره دوم ماده ۲۳ اساسنامه عضویت محترمه وحیده وحدت در شورای رهبری و عضویت محترم عبدالفهیم قیومی در کمیسیون نظارت نسبت عدم حضور جلسات و ابراز عدم همکاری شان در انجمن بشکل تحریری، الی جلسه مجمع عمومی به حالت تعلیق قرار داده شد. و محترم غلام سخی صمیم را به حیث عضو شورای رهبری، و محترم کاوه کاویان به نماینده گی از حقوقدانان جوان که در مجمع عمومی نیز مطرح شده بود به حیث عضو مشورتی شورای رهبری تعیین گردیدند. ـ جهت پیشبرد فعلی امور انجمن دیپارتمنتهای ( روابط بین المللی)، (تشکیلات)، (نشرات) (مطالعه و پژوهش)، (فقهی)، (ارائه مشوره های حقوقی در بخشهای مختلف به شمول پناهنده گی و انتیگریشن) و (فامیلی) در نظر گرفته شد. بخاطر پیشبرد امور دیپارتمنتها محترمان عبدالهادی ابوی، صمیم، محمد اکبر، محمد رسول، شیرین افضل ،سادات، دهـزاد، واثق و گل احمد مؤظف شدند تا با هم کاری سایر حقوقدانان محترم بر تکمیل و غنای امور هر دیپارتمنت به اساس رشتهء تخصص و تجربه ایشان اقدام نمایند.

ر                                                                                        

 

 

 

 

 

 

په اروپا کی دافغان حقو ق پوهانود ټو لنی اساسنامه

------------------------------------------------

اساسنامه انجمن حقوقدانان افغا ن دراروپا

------------------------------------------------

STATUTE OF

AFGHAN LAWYERS ASSOCIATION

IN EUROPE

------------------------------------------------

 

تقاضانامه عضویت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 doc. 

داونلود به قطع

PDF

داونلود به قطع

------------------------------------------------

 

بروشور انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

------------------------------------------------

صفحه اختصاصی

نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مؤرخ 3 مارچ 2012

 

------------------------------------------------

صفحه اختصاصی

دومین مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مؤرخ 4 اکتوبر 2014

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi