مجموعۀ قوانین اساسی افغانستان

 

 

 وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان کار ارزشمندی را انجام داده و مجموعۀ مکمل قوانین اساسی کشور را از زمان اعلیحضرت امان الله خان تا اکنون در یک مجموعه تدوین نموده است، با تقدیر از این اقدام  ارزشمند وتاریخی، همگانی ساختن آن از طریق صفحه انترنیتی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، کمک خواهد کرد تا تعدادی بیشماری از هموطنان و از جمله دانش پژوهان رشته حقوق بسهولت به آن دسترسی یابند.

 

از طریق لینک زیر برای مطالعه قوانین دسترسی یابید

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi