اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل ملل متحد


دهم دسامبر، 1948

 

اعلاميه منع خشونت عليه زنان
 

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فبروری 1994

 

کنوانسيون ملل متحد در مورد حمایت حقوق طفل 1989

 

منشور سازمان ملل متحد

 

26 جون 1945

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد


مصوبه 26 دسامبر 1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi