انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 

 

 

 

 

زمری محقق

نویسنده و پژوهشگرمحمدآصف فقیری کارشناس ارشد حقوق عموم

نویسنده: حقوقدان محترمه طوبا هاشمی

نویسنده: حقوقدان دکتور طلا پامیر

نویسنده: جناب حقوقدان سخی صمیم

نویسنده حقوقدان جناب محمد ولی

سرگذشت  پرده اسرار قانون

نویسنده: نعیم سلیمی 

محترمه طوبا هاشمی

 حقوقدان جناب دستگیر صادقی

 

                             استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است  

                      Contact:  

 تماس با ما:

 

     van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,ٔThet Netherlands

آدرس پستی :

 

 

(+31) 06-19480048

 

شماره تماس:

 

 info@hoqooq.eu

آدرس  الکترونیکی:

 

 

Bank nummer: NL64 ABNA0469935308, BIC : ABNANL2A, AFGHAN LAWYERS ASS IN EU

حساب بانکی: 

 

KvK No: 53230108

شمارۀ ثبت انجمن: