به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

                                      

 

 

 

 

 

 
   
   

میر عبدالواحد سادات

 

سربریدن افراد داعش وملیشه - جنایت خشن جنگی وعمل ضد حقوق بشری

 --------------------

 عبدالاحمد فیض  

قوانین بین المللی جنگ بهانه همکاری با مخالفان مسلح

 سخی صمیم

--------------------

وکالت از دیدگاه قانون

ف. هیرمند

--------------------

رابطۀ نگارنده و ناشر(رسانه)

 نکاتی برای نگارندگان و نیز برای رسانه ها

--------------------

 

عبدالواسع غفاری   

 

 

با سپاس از جناب غفاری که این سلسله را به سایت حقوق لطف میفرمایند.هیئت تحریر به اساس مشی نشراتی خود که    نویسنده گان خود مسولیت نوشته های شانرا دارند  بنشر آن اقدام می ورزد

 هیئت تحریر

 

----------------------------------------

 

قانون وقانونیت در دوران مجاهدین

( حکومات صبغت الله مجددی وبرهان الدین ربانی )  

  ثور۱۳۷۱ یا اپریل ۱۹۹۲ الی میزان ۱۳۷۵سپتامبر  ۱۹۹۶

 

بخش نهم

قسمت دوم

----------------------------------------

عبدالواسع غفاری    

قانون وقانونیت در دوران مجاهدین

( حکومات صبغت اله مجددی وبرهان الدین ربانی )

ثور۱۳۷۱ یا اپریل ۱۹۹۲ الی میزان ۱۳۷۵سپتامبر  ۱۹۹۶

بخش نهم

قسمت اول

----------------------------------------

 عبدالاحمد فیض  

 

تجلی عدم اراده واقعی درمبارزه علیه داعش درقطعنا مه شورای امنیت ملل متحد

-----------------------------------------

ف . هیرمند

 

نکات مختصر در بارۀ حق مالکیت معنوی

و عواقب تخطی از آن

-----------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد   

از تروریزم داعشی اینجا تا آنجا

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری   

قانون وقانونیت

دردوران ببرک کارمل الی سقوط رژیم داکترنجیب الله

وحدت دوباره جناح های خلق وپرچم

از جدی ۱۳۵۸ الی ثور ۱۳۷۱ هجری

بخش هشتم قسمت دوم

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری   

قانون وقانونیت

دردوران ببرک کارمل الی سقوط رژیم داکترنجیب الله

وحدت دوباره جناح های خلق وپرچم

از جدی ۱۳۵۸ الی ثور ۱۳۷۱ هجری

بخش هشتم قسمت اول

-----------------------------------------

تتبع و تألیف محمد اکبر زمین

تعمقی در بارۀعدالت رسمی و عدالت غیر رسمی در افغانستان

-----------------------------------------

سیامک بهاری

چرا در افغانستان کار نیست؟!

-----------------------------------------

محترم دکتور طلا پامیر

جګړه اود جګړې قانون

-----------------------------------------

مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی

افغانستان: طالبان زن جوان را سنگسار می کنند

عبدالبصیر دهزاد   

 

مکثی کوتاهی بر ختم کار کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندز

-----------------------------------------

 عبدالاحمد فیض  

سازمان ملل متحد نیازمند اصلاحات بنیادی است

-----------------------------------------

 سخی صمیم

جرم چیست ؟ مجرم کیست؟ و جزای قانونی کدام است؟

-----------------------------------------

 عبدالاحمد فیض  

 

وفول دیپلوماسی کا بل درمجمع عمومی ملل متحد دربرا براسلام آباد

-----------------------------------------

 عبدالاحمد فیض  

انتظار مردم افغا نستان ازهفتا دمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری   

قانون وقانونیت در دوره نورمحمد تره کی وحفیظ الله امین

از ثور  ۱۳۵۷ الی جدی ۱۳۵۸

بخش هفتم مبحث قانون وقانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

 سخی صمیم

رآفت قضائی ( از سلسله موضوعات جالب حقوقی و قانونی )

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری  

 

 قانون وقا نونیت دردوره اولین ریاست جمهوری-  سردارمحمد داود

سرطان ۱۳۵۲ الی ثور۱۳۵۷

بخش ششم مبحث قانون وقانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

ژباړه کونکی: اسدالله زمری

د پاکستان دنااعلام شوې جګړې تشدید او پر ضد یې د مقابلې لارې

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری  

قانون وقانونیت دردوره ظاهرشاه

۱۹۳۳  ـ ۱۹۷۳ م  (۱۳۱۲ ـ ۱۳۵۲ هه ش)

بخش پنجم مبحث قانون وقانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

 عبدالاحمد فیض  

ممنوعیت دین اسلام درانگولا  ، نقض فاحش حقوق بشر

-----------------------------------------

فضل احمد ویرا گردیزی

تضاد در قانون اساسی افغانستان

-----------------------------------------

 عبدالاحمد فیض  

اسلام آباد به شیوه های مسالمت آمیزحل اختلافا ت باکابل اعتنایی ندارد

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری 

قانون وقانونیت دردوره نادرشاه

اکتوبر1929 الی نوامبر 1933 (1308/  1312 هجری)

بخش چهارم مبحث قانون وقانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری 

قانون وقانونیت در دوره حبیب الله کلکانی

جنوری ۱۹۲۸ میلادی مصادف با جدی ۱۳۰۷ هجری قمری

بخش سوم مبحث قانون وقانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری 

 قانون وقانونیت دردورهء امانیه

(۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۹ میلادی) مصادف (۱۲۹۷ ـ ۱۳۰۷ هجری قمری)

بخش دوم مبحث قانون وقانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری

قانون وقا نونیت در دوره حبیب الله خان

سا لهای(1901 ـ 1919 میلادی) (1280 ـ 1298 هجری قمری )

بخش اول مبحث قانون و قانونیت طی صد سال اخیر در افغانستان

-----------------------------------------

 سخی صمیم

ازقانون جنگل استقبال نکنید- حاکمیت قانون چیست؟

-----------------------------------------

عبدالواسع غفاری

قانون وقانونیت طی صد سال اخیردرافغانستان

--------------------------------

 سخی صمیم

مکلفیت های زن و شوهر بعد ازازدواج در هلند- یک مطلب حقوقی

------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

چرااختلافات درحکومت وحدت ملی؟

------------------------

عبدالبصیر دهزاد  

انکشافات سیاسی نظامی افغانستان  در رابطه به داعش -  طالبان

------------------------

عبدالواسع غفاری

قانون وقانونیت در دوره حکومت وحدت ملی

------------------------

 عبدالاحمد فیض

مبارزه علیه قاچاق انسان یا نقض قوانین بین المللی

------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد

داعش  ، ارواح  خبیثه  زائیده سیاست های جیواستراتیژیک بین المللی

------------------------------------

دستگیر صادقی

تجلیل از روز قانون اساسی دنمارک

------------------------------------

دستگیر صادقی

 

برگزاری انتخابات پارلمانی در دنمارک

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

نسل کشی وکشتا رجمعی مسلما نا ن درمیانما ر وسکوت شرم آورجهان

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

مساعی بین المللی مبنی برسرنگونی رژیم سوریه به گسترش افراطیت میا نجامد

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

ماهیت حقوقی،مفاد ومضارتفاهمنامه اطلاعاتی وامنیتی کابل اسلام اباد

------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

قسمت اخیر ، جمعبندی

------------------------------------

 سخی صمیم

 

حکم قاضی هلندعلیه زنیکه قرضهٔ شوهرش را تآدیه نمیکرد

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

مشکلا ت ناشی ازعدم تطبیق موافقتنامه امنیتی محصول عدم تسا وی متعاهدین وتوافقات غیرالزامی امریکا است

------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

پیوست با گذشته

( بخش 6)

------------------------------------

 سخی صمیم

 

اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی

بخش پنجم

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

پیوست با گذشته

( بخش 5)

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

پیوست با گذشته

( بخش 4)

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

پیوست با گذشته

( بخش 3)

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

نقض گسترده وعدم پا بندی دول در رعا یت معیا رهای جهانی منع تولید وگسترش

 تسلیحا ت ا تمی

------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

پیوست با گذشته

( بخش 2)

------------------------------------

 سخی صمیم

 

قانون پناهندگی درهلند

بخش دوم

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

ایا اقدامات مسلحانه سعودی علیه کشور همسایه ان - جمهوری یمن مشروع است ؟

------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد

 

جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکری

( بخش 1)

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

عدالت صحرايی قرن بيست ويك در مركز افغانستان

------------------------------------

 عید محمد عزیز پور

 

گـویـیـا بـا و ر نمی دا ر نـد ر و ز داو ری

کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

در رابطه با قتل فرخنده در کابل

------------------------------------

 سخی صمیم

 

قانون پناهندگی درهلند

------------------------------------

 سخی صمیم

 

مسئولیت جزائی را کبر سن کاهش نداد

سخی صمیم

 

اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی

بخش چهارم

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

تجليل نمادين وسمبوليك از هشتم مارچ در افغانستان

------------------------------------

 

 سخی صمیم

 

قانون جالبی در سنگاپور

------------------------------------

 سخی صمیم

 

انحلال عقد ازدواج در مقابل مال

------------------------------------

 سخی صمیم

 

اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی

بخش سوم

------------------------------------

 سخی صمیم

 

قضاء و قانون ــ عدالت و امنیت
اجرا و تطبیق قانون، شرط تکوین عدالت است

------------------------------------

 سخی صمیم

 

یک فیصلهٔ جالب حقوقی در محکمهٔ هالند

------------------------------------

 سخی صمیم

 

اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی

بخش دوم

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

تروریزم طالبانی در پاکستان " دستˏ شکسته امیل گردن "

------------------------------------

سیامک بهاری

 

در دفاع از شهروندان افغان

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

نقض گسترده حاکمیت و حقوق بشری افغانها در زندانهای مخفی و علنی امریکا در

 افغانستان

------------------------------------

میرعبدالواحد سادات

 

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

نوعیت توافق امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن طبق کانوانسیون بین المللی و الزامات  حقوقی ناشی از ان

------------------------------------

 سخی صمیم

 

اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

نقش منشور و حقوق بین المللی در قبال محکومیت اقدامات مسلحانه اسراییل در نوار غزه

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

مسوولیت پاکستان طبق معیارهای حقوق بین المللی در قبال حملات توپخانه ای ان کشور در ولایت شرقی کنر ها

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

مبا نی حقوقی عدم مشروعیت جرایم جنگی وتاریخچه ای مختصر ان

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

نهضت های رهایی بخش ملی ونبرد های تروریستی

 در حقوق بین المللی

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

حق دفاع مشروع در حقو ق بین المللی

------------------------------------

 عبدالاحمد فیض

 

حق ویتو در شورای امنیت یا نقض حق تساوی دول واصول عدم مداخله وتجاوز!

------------------------------------

داکتر ط. پامیر

امنیتی تړون اود قضایی مصئونیت ستونځه

------------------------------------

 پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

 

دردفاع ازحقوق مدنی مردم وحاکمیت قانون

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

دمکراسی سازمانی

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

بحثی در مورد عوامل تمایلات رادیکالیزم

و ارتکاب جرایم جنایی در میان جوانان افغان

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

حقوق طفل و مصئونیت رشد جسمی و روانی اش در نظام خانواده

------------------------------------

 عبدالبصیر دهزاد

 

روابط بین المللی و سـیاستهای فرامرزی

------------------------------------

حريف حريف- آلمان

 

مصئونيت قضائی يا مجوز تداوم جنايات جنگی؟!

------------------------------------

عبدالبصیر دهزاد

 

لایحه (اصولنامه) طالبان آئینه از تحجر و هویت خشن

------------------------------------

 عید محمد عزیز پور

 

در بارۀ وجه تسمیه ی حقوق بین الملل

------------------------------------

رسول پويان

 

جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان

------------------------------------

 عید محمد عزیز پور

 

تعریف پناهنده پیماننامه

------------------------------------

 

 عبدالبصیر دهزاد

ازدلدلزار پر تعفن خصومت های اتنیکی - زبانی تا

 حقوق مشروع بشری- اجتماعی در یک روند ملت سازی مدرن

------------------------------------

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi