پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

 نود و پنجمین سالروز تولد پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون ، موسس و

 رئیس افتخاری

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

اینجا کلیک نمائید       

پیامهای تبریکیه بمناسبت نودوپنجمین سالگرد تولد پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون موسس و رئیس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

اسناد کنفرانس موسس انجمن حقوق دانان ج. د. ا

روابط بین المللی افغانستان از نگاه حقوق عمومی بین الدول مولف غلام سخی متن آماده شده

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi