Page 4 - sameem-111217
P. 4

اپورا رد ناغفا نانادقوقح نمجنا ی  اهما پ ی
                                    همدقم ی  اجب

     رد  ی  قر ی ب  اهتردق باسح ی ه  فصت ، تسا ی  جراخ هلخادم لوصحم و لولعم ناتسناغفا رابنوخ ی د ی   ژارت
      ی  ب ی ن  ابق ی ک  ر تولوپو ی  ج ی اه شکمشک موادت و ی د  درگ نابرق نآ عطن ی ث  حب ام روشک هک درس گنج جوا
     هد  ی شخب  موا دت ار زوسنامناخ گنج ، گرزب ی د   زاب ی اه ی  دج رود رد ، ی  تبا ی  ن ی اه گنج و یی   هقطنم و ی  لللا

                                      تسا

     ناتسکاپ هدش ان ملعا گنج همادا انامه ، راتشک و  تب ی صم ماود لماع زا ی   ساسا شخب ی ک   و اتسا  رد ی ن  ر
      ی ت   روهمج ی ن  تسخن دض رب راکبارخ ی  اه هورگ نداتسرف و ی ح  لست و ی ز  هجت اب ) م ۱۹۷۵ (زا هک  دشاب م ی
                دراد ی نا   رج توافتم لاکشا هب لاس ودو لهچ ی ن   رد و  هتفا ی زاغآ ناتسناغفا


     هدافتسا دوخ ی  جراخ  تسا ی س تدم دنلب فادها هب ی با ی  تسد رازبا هباثمب ی  تس ی  رورت ی  اه هورگ زا  ناتسکاپ
      » و  مخز رازه اب گرم « ی  رب نبم قحلا ی ا  ض لارنج ی  اهنلپ و دنرومآ تسدب ا ی ژ ی ک  ر تارتس ق مع ات ، ی د  امن م ی
                     تسا هدومن حرطم  ی  مه ی ن  ما ی لا  ارو ا  » ر  دزوسب ی د  اب لباک «


     رد هک شعاد لومشب ، هش ی پ ترارش  ی  و تس ی  رورت هورگ  تس ی ب ات ، نابلاط رب نوزفا ی  نون ک لاوحا رد
     هدرتس گ روضح لاس هدفه ی ن   رد . دنراد رارق روشکنآ تارابختسا ی ه  امح دروم ، دنشاب ی م لاعف ناتسناغفا
       » راکنام  « پ ی  باسحب ا رل  ر د ی را  اد لم جنپو ی   س ( هناگود شقن ی  ارجا اب ناتسکاپ ، وتان نامزاسو ی اک   رما ی  ماظن
     هورگ و و نابلاطددجم ی  هدنامزاس هب س  ی لگنا و ی اک   رما ی ز   رم و رادجک  تسا ی س تکربب نامزمه و بحاصت
     هتفرگرارق ی ت   رشب ی ت  لع ی ه  انج جاما ناتسناغفا و هد  ی شخب موادت ار هدش ان ملعا گنج ، ی  تس ی  رورت ی  اه
     شراذگ بسح (  ددرگ ی م رارکت  ی   رشب دض و ی  گنج  تا ی انج ی  کلم ی  لاها راتشک اب  ناتس ی  رورت هزور همه و
     جنپ ات هک  هتفا ی ماجنا( ناتسناغفا رد ی  تس ی  رورت هثداح   ) ۱۴۴۲ ( راپ لاس رد انت حلص و داصتقا  تو ی تسنا
                         تسا هتشاد ی  مخز نارازه و ی  ناج تافلت رازه


     ی ه  سود هک ی  ناغفا بناج تاضارتعا و  تا ی اکش ربارب رد ههد راهچ زا  رتش ی ب تذدم ی ن  ا مامت رد  ناتسکاپ
      ی ل  حلا ی ف  اطل اب ، تسا هدروا دوجوب ، دحتم للم ی ت  ی  نما اروش و ی  لللا  ب ی ن  طبر ی ذ عجارم رد ا ی  ر  روطق
     دابا ملسا رد  ندل نب هم  اسوا لتق اما و تسا هدرب ش  ی ی نا  پ ار ناهج مشچب ندز کاخ و ی ق  اقح زا راکنا هار


                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9