Page 6 - sameem-111217
P. 6

اپورا رد ناغفا نانادقوقح نمجنا ی  اهما پ ی

     هبناجمه نامتفگ  رد ی ک   و کرد ار کاند ی ت  رد عقاو ی ت  ا ی ن  نلقع اب مدرم و نطو هب دهعتم ناناغفا ات تسا
      ض ی  وعت ی ه  اسمه و ی خ ی    رات نمشد هباثمب ار ناتسکاپ اب هلباقم ی  لم روشنم ، ی مومع حلاصم هب ندز گنچ اب و
                      ی دن   امن شلت هناقداص نا ققحت رطاخب و حرط ، ی ر  ذپ ان


                                     تمرح اب
                                تاداس دحاولادبع م ی ر
                           اپورا رد ناغفا نانادقوقح نمجنا س   ر یی

                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11