انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

Copyright (C) 2024.

Global Jurist Association of Afghanistan

All rights reserved.

 

 

نشرات زندۀ تلویزیون حقوق

 

برنامه های زندۀ

تلویزیون حقوق را

در رسانه ها تعقیب فرمائید!

نویسنده: قاضی صاحب عبدالاحمد فیض

نگارشی از سخی صمیم

 

عدالت جوهریست که قایم به غیر نبوده رؤیت خارجی ندارد، ولی کار برد عدالت محسوس و مشهود می باشد

دکتور محمد اکبر همت

فضل الرحمن پاڅون عضو

شورای رهبری و عضو هیأت تحریر

نویسنده: اکادمیسین شرعی جوزجانیContact:  

تماس با ما:

van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,

The Netherlands

آدرس پستی :

 

(+31) 06-19480048

شماره تماس:

 info@hoqooq.eu

آدرس الکترونیکی:

Bank nummer: NL64 ABNA0469935308, BIC : ABNANL2A, AFGHAN LAWYERS ASS IN EU

حساب بانکی: 

KvK No: 53230108

شمارۀ ثبت انجمن: