نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

 

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:

van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

نگارشی از جناب سخی صمیم

یاد آوری ضروری: افکار ونگارش این قلم انفرادی ومنحصر بفرد است ولی اجابت آن اختیاریست

***

چگونگی مشروعیتِ نظام سیاسی

عناصرمکونه و سندحقوقی(قانون اساسی یاپاکیزه پیمان آن)

سخی صمیم

 

سپاس از اهدأ و معرفی موجز
کتاب دولت و حقوق بین الدول

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

نامۀ انجمن به سر منشی سازمان م م

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

جلسۀ دوحه و انتظارات ملت افغانستان

 بصیر دهزاد

 

نگارشی از جناب سخی صمیم

واکاوی برکاربُردانتقادوچگونگی ردّ و

پذیرش آن 

*** 

بایسته های بررویکردانتقاد برمبنای

 ضرورت روز 

سخی صمیم

 

مداخله انسان دوستانه ملل متحد

 در امور داخلی افغانستان

دکتور  س. ح. نارون

 

نگارشی از جناب سخی صمیم

یارب مبادآنکه خشم طبیعت زمینه ساز استفادهٔ سؤ وبیرحمی انسان گردد

سخی صمیم

 

پیام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان به مناسبت وفات المناک

 استاد انیسه وطنیار دهزاد

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پیام نورورزی انجمن حقوقدانان افغانستان

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

استکباروتکبرـ انگیزه ها وپیآمدهای آن

سخی صمیم

 

معمای نمایندگی افغانستان در

 سازمان ملل متحد

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

در مورد

روابط دپلماتیک و قونسلی میان دولتها

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

مقاله ایکه درکنفرانس سالانهٔ انجمن حقوقدانان افغان ارائه گردیه بود.  

افکار ونظریات این قلم انفرادی ومنحصر به فرد است وهرگز اجابت اجباری نمیخواهد:  

 مکثی برچراهای عملکردِعاملین انتحاروانفجار وسیاق تفکر آنهابه اجرای جنایات

 

سخی صمیم

 

واشنگتن درعقب رویداد های تروریستی درجهان!

 

ح . حریف

 

حقوق سایبری وتکنالوژی

پوهاند دکتور

نصرالله ستانیکزی

 

پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو2023 عیسوی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است