انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

Copyright (C) 2024.

Global Jurist Association of Afghanistan

All rights reserved.

 

 

نشرات زندۀ تلویزیون حقوق

 

برنامه های زندۀ

تلویزیون حقوق را

در رسانه ها تعقیب فرمائید!

 

 

دوحه سر دوحه، پروسه های پیچیده و آرمانهای خشکیده

نویسنده جناب بصیر دهزاد

 

 

دولتهای محاط به خشکه و حقوق بین الملل دریاها

 نویسنده:والدیمیر والدیمیروویچ گالیسین

برگرداننده: عیدمحمد عزیزپور

طالبان، پناهگاه امن تروریسم اسلامی

سیامک بهاری

¤¤¤

اسلام‌ هراسی عامل عمده موفقیت احزاب فاشیستی در غرب

مقالهٔ جناب دکتور ضیأ نظام

تلویزیون حقوق ناشر یک اندیشه ملی و روشنگری

نوشته از جناب بصیر دهزاد

 

Press Conference following the Third Meeting of Special Envoys on Afghanistan

USG DiCarlo highlights Afghan women's concerns at Doha III meeting

Remarks by Under-Secretary-General Rosemary DiCarlo

 

****

 

When It Comes to Women’s Rights, Do Not Appease the Taliban.

By Richard Bennett

Mr. Bennett is the U.N. special rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan.

نویسنده: قاضی صاحب عبدالاحمد فیض

نگارشی از سخی صمیم

 

عدالت جوهریست که قایم به غیر نبوده رؤیت خارجی ندارد، ولی کار برد عدالت محسوس و مشهود می باشد

دکتور محمد اکبر همت

فضل الرحمن پاڅون عضو

شورای رهبری و عضو هیأت تحریر

نویسنده: اکادمیسین شرعی جوزجانیContact:  

تماس با ما:

van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,

The Netherlands

آدرس پستی :

 

(+31) 06-19480048

شماره تماس:

 info@hoqooq.eu

آدرس الکترونیکی:

Bank nummer: NL64 ABNA0469935308, BIC : ABNANL2A, AFGHAN LAWYERS ASS IN EU

حساب بانکی: 

KvK No: 53230108

شمارۀ ثبت انجمن: