اسناد انجمن

  My Example

طرزالعمل کارکمیسیون نظارت

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

ساختار تشکیلاتی انجمن

په اروپا کی دافغان حقو ق پوهانود ټو لنی اساسنامه

اساسنامه انجمن حقوقدانان افغا ن دراروپا

 

STATUTE OF

AFGHAN LAWYERS ASSOCIATION

IN EUROPE

 

تقاضانامه عضویت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 doc. 

داونلود به قطع

PDF

داونلود به قطع

بروشور انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

صفحه اختصاصی

نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مؤرخ 3 مارچ 2012

 

صفحه اختصاصی

دومین مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مؤرخ 4 اکتوبر 2014