نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان

اولین قانون اساسی کشور

قانون شماره پنجم سال 1343 راجع به تشکیلات و صلاحیت قضائی

جریده رسمی حوت 1345 

جریده رسمی- سال  1358 - قانون کشف وتحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن

قانون انتخابات افغانستان

قوانین اساسي  سال 1366  افغانستان

مجموعه قوانین افغانستان به زبان دری

مجموعه قوانین افغانستان به زبان پشتو

اصول نامه ها و نظام نامه ها

قانون جزای عسکری سال 1365 بخش اول

قانون جزای عسکری سال 1365 بخش دوم

اصولنامه و تعلیمات نامه خدمات داخله اردو

اصولنامه و تعلیماتنامه  خدمات داخله اردو

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم

بخش یازدهم

بخش دوازدهم

بخش سیزدهم

بخش چهاردهم

بخش پانزدهم

بخش شانزدهم

بخش هفدهم

بخش هژدهم

بخش نزدهم

اصولنامه اخذ عسکر

اصولنامه جزای عسکری

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi