نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

 

 

برای مطالعه آثار سالهای قبل لطفأ به آرشیف سایت مراجعه فرمایند!

 

 

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است