نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

لطفأ اینجا را کلیک کنید
 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

 

 

برای مطالعه مندرجات سالهای قبل لطفأ به آرشیف سایت مراجعه فرمایند!

 

 

( این اثر معروف ژان ژاک روسو را در کتابخانه این سایت مطالعه فرمایند)

پیام انجمن

در گراميداشت از هشتم مارچ ( روز بين المللى زن )

یک بررسی حقوقی، اجتماعی و سایکولوژیک

فشرده ای بیانیه ای محترمه عفیفه آزادزوی

معاون رئیس ا.ح.ا. ادر پنجمین کنفرانس انجمن

پيام پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است